Polimoda Show 2015 | Matilde Gennari, "Ode to a Nightingale" collectionPolimoda Show 2015 | Anzhleika Balaeva, "Of Zero Gravity" collectionPolimoda Show 2015 | Alessandro Trincone, "Kings and Queers" collectionPolimoda Show 2015 | Marina Galiatsatou, "Alone Together" collectionPolimoda Show 2015 | Pio Boserman, "Son Tus Ojos Estrellas / Your Eyes Are Two Stars" collectionPolimoda Show 2015 | Samira Yusifova "Tension Adorned" collection
Polimoda Show 2015 | Matilde Gennari, "Ode to a Nightingale" collection
Polimoda Show 2015 | Anzhleika Balaeva, "Of Zero Gravity" collection
Polimoda Show 2015 | Alessandro Trincone, "Kings and Queers" collection
Polimoda Show 2015 | Marina Galiatsatou, "Alone Together" collection
Polimoda Show 2015 | Pio Boserman, "Son Tus Ojos Estrellas / Your Eyes Are Two Stars" collection
Polimoda Show 2015 | Samira Yusifova "Tension Adorned" collection
Polimoda Show 2015 | Matilde Gennari, "Ode to a Nightingale" collectionPolimoda Show 2015 | Anzhleika Balaeva, "Of Zero Gravity" collectionPolimoda Show 2015 | Alessandro Trincone, "Kings and Queers" collectionPolimoda Show 2015 | Marina Galiatsatou, "Alone Together" collectionPolimoda Show 2015 | Pio Boserman, "Son Tus Ojos Estrellas / Your Eyes Are Two Stars" collectionPolimoda Show 2015 | Samira Yusifova "Tension Adorned" collection
Polimoda Show 2015 | Matilde Gennari, "Ode to a Nightingale" collection
Polimoda Show 2015 | Anzhleika Balaeva, "Of Zero Gravity" collection
Polimoda Show 2015 | Alessandro Trincone, "Kings and Queers" collection
Polimoda Show 2015 | Marina Galiatsatou, "Alone Together" collection
Polimoda Show 2015 | Pio Boserman, "Son Tus Ojos Estrellas / Your Eyes Are Two Stars" collection
Polimoda Show 2015 | Samira Yusifova "Tension Adorned" collection